Предупреждение, относно проверките на абонати на Електроразпределителните дружества!

Освен обичайните оплаквания от начислените големи сметки, много често се среща и проблема с проверката на електромерите от техници на ЕРП-тата, при която установяват, че електромерите са отчели по-малко потребление на ел. енергия и начисляват големи сметки със задна дата.  От началото на 2015 г. в тези протоколи с много ситен шрифт е добавен текст, според който потребителите се съгласяват евентуалното обжалване на тeзи протоколи да се разрешава от арбитражен съд!!!
НАШИЯТ СЪВЕТ към потребителите: Когато подписвате такива протоколи от проверка изрично собственоръчно да изписвате над подписа си, че не сте съгласни с тази арбитражна клауза! И спорът да се разрешава от районния съд.
След което може да се обърнете към нас или към други колеги-адвокати за обжалване на резултатите от тези проверки и отхвърляне на начислените сметки със задна дата.

Наследяване и Европейско удостоверение за наследство

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Ррегламентът се прилага при наследяването в случай на смърт. Той не е приложим по данъчни, митнически или административни въпроси.

Съдилищата на държавата от ЕС на обичайното местопребиваване на починалия към момента на смъртта му са компетентни да се произнасят по въпроси, свързани с наследяването на имуществото на починалия като цяло. 

Излезе дългоочакваното решение на ВКС по тълкувателното дело за разноските по делата

Тълкувателно дело №  6/2012г. е образувано с разпореждания  от 31.07.  2012  г.,  04.  09. 2012  г. и 21.  01.  2013 г. на  председателя на Върховния касационен  съд  за  приемане  на  тълкувателно  решение  от  Общото събрание на гражданска и търговска колегия.

Делба на имущество, придобито по наследство от няколко наследника

Придобитото имущество по наследство от няколко наследника остава в съсобственост, като всеки наследник притежава толкова идеални части от имуществото (имота), колкото му се полага по наследство.
Много често обаче наследеното имущество остава да се владее от един от наследниците, а останалите се сещат след време да потърсят своя дял. Ако са изминали повече от 10 години, този който е владял имота, може да го придобие целия по давност. Затова е желателно своевремено да се ликвидира така установената съсобственост върху имуществото  - чрез доброволна или съдебна делба.
Доброволната делба на недвижими имоти се извършва чрез договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите, който договор се вписва и в Агенция по вписванията - Имотен регистър. При подписването на този договор, обаче трябва да участват всички наследници, тъй като чл. 75, ал. 2 от Закона за наследството разпорежда, че делба, извършена без участието на някой от сънаследниците е нищожна. С оглед на горното, можете да предложите на останалите съсобственици да поделите имотите именно чрез договор, сключен помежду Ви.
За съжаление, обаче, поради различни причини често се стига до ситуация, при която съсобственици, сънаследници не се съгласяват да разделят общо имущество доброволно и рано или късно се стига до т.нар. "съдебна делба".

Актуализиране на настоящия и постоянния адрес

Напоследък зачестиха случаите, когато приятели и клиенти ни търсят, защото считат, че са неправилно осъдени без да са разбрали въобще, че е имало дело срещу тях. В някои случаи са осъдени да заплатят значително високи суми за нанесени имуществени и неимеществени вреди, както и за задължения по договори, задължения към топлофикациите, електроразпределителните дружества и др. Дори може да се окаже, че са разведени, без да са разбрали, че е имало дело за развод.

Причината за това е, че много граждани не са с актуален настоящ и/или постоянен адрес (по лична карта) и на тези адреси или не живее никой, или живеят съвсем непознати хора.

Електронно свидетелство за съдимост

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

Условия за придобиване на българско гражданство за инвестиции в българската икономика

Във връзка със зачестилите запитваня относно придобиване на българско гражданство от чужденци на база инвестиционна дейност в България, предоставяме следната информация:

Дългосрочното или по постоянното пребиваване, получено преди най-малко 5 години е основно изискване за придобиване на българско гражданство по обща натурализация. 

Ако чужденецът 1. от не по-малко от 3 години има законно сключен брак с български гражданин; 2. роден е в Република България или 3. разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие, изискуемият срок на пребиваване е 3 години.

Освен това кандидатът  следва да не е  осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано; да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България; да владее български език, да е освободен от досегашното си гражданство или ще бъде освободен от него към момента на придобиване на българското гражданство.

Съдилищата отменят претендирани суми от електроразпределителните дружества

Често в българската ни действителност се наблюдават необосновани претенции от страна на доставчиците на комунални услуги към своите потребители. В настоящата статия ще се спрем на един от натрупалите се многобройни примери за горното.
Потребител – клиент на електроразпределително дружество се оказва в ситуация, в която електроразпределителното дружество има претенция към него за изминал период многократно надхвърляща обикновеното му месечно потребление на електрическа енергия за битови нужди поради факта, че устройството за отчитане на потребената електрическа енергия е отчитало погрешно.

Оспорване на конкурс за назначаване на учители в средното образование

След задълбочено проучване на нормативната база и съдебната практика относно понятието „учител”, неговия статут, характера на правоотношението между учител и училище, възникване и прекратяване на това правоотношение, изразяваме следното становище:
Длъжността „учител” може да се заема само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.
 

Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" с партньорска кантора в Германия

Водени от стремежа ни да отговорим в най-голяма степен на нуждите на нашите клиенти, екипът на Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" започна разширяване на своята дейност по делата с международен елемент. В последно време получаваме все повече запитвания от български или чужди граждани именно за казуси, по които се налага работа или защита пред съд и други институции извън пределите на Република България. Зачестяват и случаите, при които чужденци, трайно пребиваващи в други държави, се нуждаят от правно обслужване в България. Всичко това ни провокира да започнем коопериране на нашата дейност по такива казуси с наши партньорски кантори.

В тази връзка предлагаме на нашите настоящи и бъдещи клиенти услугите на партньорската ни кантора в гр. Франкфурт на Майн, Германия, чрез която може да се обърнете към нас за правна помощ и защита на територията на Федерална Република Германия.

Нашата партньорска кантора се занимава с казуси в областта на договорите, собствеността, търговските взаимоотношения, трудовото, административното, данъчното и наказателното право. В нея работи екип от адвокати, които осъществяват консултиране, запознаване и становище по казуси и документи, представителство и защита пред съд, други федерални и местни органи и организации, физически или юридически лица.
Работата с българските граждани се извършва или консултира от адвокати, владеещи български език. 
Кооперирането в работата между Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” и нашата партньорскакантора във Франкфурт ще даде възможност за едно по-задълбочено проучване на казуси с двустранен международен елемент, обсъждането им от гледна точка на законодателството на България, Германия и според правото на Европейския съюз. В същото време се преодоляват и проблемите в комуникацията и логистиката от България по дела в Германия, а така също и евентуалната езикова бариера, тъй като адвокатите владеят немски, български, английски, македонски и руски език.
Наличието на партньорската ни кантора в Германия е особено полезно за немски компании, които имат свои представителства в България или за български фирми, извършващи търговска дейност в Германия. По този начин Адвокатско дружество „Арнаудов и Узунова” би могло да Ви бъде полезно при участието в преговори, международни изложения, подписването на договори, наемането на работници и служители, различни административни процедури, съдебни дела и много други.

 За осъществяването на контакт с нас за казус в Германия, може да ни пишете на следния електронен адрес: germany@advokatarnaudov.com
След получаване на Вашето запитване, ще Ви отговорим веднага по мейл. Ако казусът Ви е спешен, моля да оставите и телефон за по-бърза връзка с вас.